KLEDINGREPARATIE

Openingstijden

Dinsdag 12:00 - 20:00 uur

Woensdag 12:00 - 20:00 uur

Donderdag 12:00 - 20:00 uur

 

Algemene Voorwaarden

  Artikel 1: Definities  
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, hetzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Kledingreparatie Ida: Kledingreparatie Ida, gevestigd in Papendrecht, die in deze Algemene Voorwaarden als Kledingreparatie Ida zal worden aangeduid;
Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

 
  Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer ……… en zullen door Kledingreparatie Ida op verzoek worden overhandigd cq. Worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.kledingreparatie-ida.nl
2.2 Het accepteren van een aanbieding van Kledingreparatie Ida dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Kledingreparatie Ida houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Kledingreparatie Ida en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kledingreparatie Ida worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kledingreparatie Ida ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 
  Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Kledingreparatie Ida behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Kledingreparatie Ida. Kledingreparatie Ida is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Kledingreparatie Ida dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
3.3 Kledingreparatie Ida kan niet aan zijn aanbiedingen worden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kledingreparatie Ida niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


 
  Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten
4.1 Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.2 Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Kledingreparatie Ida opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.3 De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schesten komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Kledingreparatie Ida worden tegengeworpen.


 
  Artikel 5: Voorschotten, prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Betaling geschiedt contant door particulieren, door zakelijke klanten contant of per telebankieren binnen 8 dagen na aflevering.
5.4 In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kledingreparatie Ida.


 
  Artikel 6: Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen
6.1 Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2 Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Kledingreparatie Ida.
6.3 Ter verwerking aan Kledingreparatie Ida geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Kledingreparatie Ida. Desgewenst kunnen zij ook op afspraak thuis worden afgeleverd. Binnen Papendrecht is dit gratis, daarbuiten geldt 0,25 cent per kilometer (vice versa). Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdrachtbon overeen dienen te komen.
6.4 Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Kledingreparatie Ida gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.
6.5 Verwerkingstijd is altijd 1 week. Bij spoed word een opslag berekend van 30%.


 
  Artikel 7: Opdrachten en aansprakelijkheid
7.1 De wederpartij dient Kledingreparatie Ida voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2 Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Kledingreparatie Ida ter hand stelt, is Kledingreparatie Ida niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kledingreparatie Ida.


 
  Artikel 8: Reclames
8.1 Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2 De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3 De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4 Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5 Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Kledingreparatie Ida kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie (3) dagen aan Kledingreparatie Ida kenbaar te zijn gemaakt.
8.6 De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Kledingreparatie Ida ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Kledingreparatie Ida is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Kledingreparatie Ida te retourneren.
8.7  In geval van een gerechtvaardigde reclame is Kledingreparatie Ida uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Kledingreparatie Ida aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.


 
  Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1   Kledingreparatie Ida is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2 Kledingreparatie Ida is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Kledingreparatie Ida. Het recht op schadevergoeding door Kledingreparatie Ida is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Kledingreparatie Ida uitgesloten.
9.3 Kledingreparatie Ida is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Kledingreparatie Ida ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.


 
  Artikel 10: Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kledingreparatie Ida in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen zonder dat Kledingreparatie Ida gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kledingreparatie Ida kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


 
  Artikel 11: Garantie op materiaal
   
11.1 Kledingreparatie Ida staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2 Kledingreparatie Ida verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3 Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5 Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Kledingreparatie Ida geen garantieaanspraken.


 
  Artikel 12: Garantie op verstelwerkzaamheden
12.1 Kledingreparatie Ida staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
12.2 Kledingreparatie Ida verleend garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
Er is voldaan aan de wasadviezen zoals die vermeld staan in de kleding. De kleding of materialen zijn door Kledingreparatie Ida afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Kledingreparatie Ida. De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen en/of bezorgen. Eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen/bezorgen telefonisch of mondeling gemeld bij Kledingreparatie Ida.
12.3 Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Kledingreparatie Ida kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichte verstelwerkzaamheden.
12.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:
De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften. De kleding of materialen niet door Kledingreparatie Ida zijn afgespeld. De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen/bezorgen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen/bezorgen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen/bezorgen telefonisch of mondeling heeft gemeld bij Kledingreparatie Ida.
12.5 Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet word erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan Kledingreparatie Ida om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Kledingreparatie Ida gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.


 
  Artikel 13: Diversen
13.1 Wanneer door Kledingreparatie Ida gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kledingreparatie Ida deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.


 
  Artikel 13: Geschillen
14.1 De rechter in Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kledingreparatie Ida het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
   
  Artikel 15: Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen Kledingreparatie Ida en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kledingreparatie Ida in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kledingreparatie Ida vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


 
  Artikel 16: Betreffende de Algemene Voorwaarden
16.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq. De versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

December 2012